Vakok és Gyengénlátók

Közérdekű adatok


I.             Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

1.                           

elérhetőségi adatok 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat

székhely: 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199.

telefon/fax: 06-36/567-015,

e-mail:

hivatal@bukkszenterzsebet.hu

honlap: https://www.bukkszenterzsebet.hu

 

 

 

2.                           

szervezeti felépítés

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek faladatai

 

 

3.                                           

a szerv vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Polgármester: Ortó Szilárd

telefon: 06-36/567-015,

e-mail: hivatal@bukkszenterzsebet.hu

Alpolgármesterek:

Király Barnabás

Nagy Tamásné

Jegyző: Érsek Henrietta

telefon: 06-36/567-015,

e-mail: jegyzo@istenmezeje.hu

 

4.                                           

 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélkapcsolati vezető nincs

 

5.                           

 

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

 

5.1.                       

képviselő-testület

Képviselő-testület

 

polgármester: Ortó Szilárd

alpolgármester:

Király Barnabás

Nagy Tamásné

képviselők:

Ipacsné Lendvai Zsanett

Kovács Zoltán

Szabó Tamás

Utassy György

 

5.2.       

bizottságok

Bizottságok

Ügyrendi Bizottság

elnök: Kovács Zoltán

tagok:

Ipacsné Lendvai Zsanett

Utassy György

 

6.           

felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

 

7.                                           

gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 A Társaság cégneve: Erzsébeti Malomudvar Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Erzsébeti Malomudvar Kft.

Az ügyvezető neve: Téglás-Kovácsné Szováti Katalin

A Társaság székhelye:  3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 302.

Elérhetőség: www.bukkszenterzsebet.hu               malom.bukkszenterzsebet@gmail.com
+36 30 742 1934

A cégbejegyzés adatai:
Cégjegyzékszáma:                              1009040101
Statisztikai jelzőszáma:                       32268610-6820-113-10
Adószáma:                                             32268610-2-10
Bankszámlaszáma:                             10403507-50527081-50681000

Az alapító neve és címe: Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat, Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199.


A társaság tevékenységi körei:

Fő tevékenység: 68.20 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb tevékenységi körök:              

41.00 -  Épületek építése
96.09 -  Egyéb m.n.s. személyi szolgáltatás
45.20 -  Gépjárműjavítás, karbantartás
71.20 -  Műszaki vizsgálat, elemzés
93.13 -  Testedzési szolgáltatás
47.00 -  Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

 

8.                                           

(Köz)alapítvány(ok)

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat által alapított közalapítvány nincs

 

9.                                           

 

Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

székhely: 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 84.

telefon: 06-36/576-051, email: berzsebetovi@gmail.com

honlap: https://www.berzsebetovi.hu

A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda alapító okirata

Intézményvezető: Utassyné Szántó Erzsébet

 

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

székhely: 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 91.

telefon: 06-36/363-850

honlap: https://www.bukkszenterzsebet.asp.lgov.hu/egyutt-bukkszenterzsebetert-idosek-otthona

Az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona alapító okirata

Intézményvezető: Mikuska Tamásné

 

10.                         

lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve               

 

 

11.                         

 

Felettes, felügyelet, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv törvényességi ellenőrzést gyakorló szervének az 1. pontban meghatározott adatai

Heves Megyei Kormányhivatal

 

II.            Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

1.

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos teljes szövege

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

-        Magyarország Alaptörvénye

-        Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-        az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-        a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény

-        az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-        a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

-        a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

-        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

-        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

-        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

-        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzatnak a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete

 

 

2.

 

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven  

nem releváns

 

3.                           

 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

 

4.

 

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe kiterjed Istenmezeje Község Önkormányzata és a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat közigazgatási területére.

 

Elérhetősége:

3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18.

Telefon/fax: 06-36/572-200, e-mail: polghiv@istenmezeje.hu

Bükkszenterzsébeti Kirendeltség: 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199.

Telefon/fax: 06-36/567-015, e-mail: hivatal@bukkszenterzsebet.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00 órától 15.30 óráig,

Kedd: ügyfélfogadás szünetel,

Szerda: 8.00 órától 15.30 óráig,

Csütörtök: 8.00 órától 15.30 óráig,

Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig.

 

Szociális ügyintéző:

Kedd: 8.00 órától 15.30 óráig,

Szerda: 8.00 órától 15.30 óráig.

 

Hagyatéki ügyintéző:

Hétfő, Csütörtök: 8.00 órától 15.30 óráig,

Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig

 

Pénztár:

Szerda: 10:00 – 11:30 óráig,

Csütörtök: 14:00 – 15:30 óráig.

 

Jegyző:

Csütörtök: 8.00 órától 12.00 óráig.

 

Polgármester:

Hétfő: 8.00 órától 12.00 óráig.

 

Ebédszünet:

12:00 – 12:30 óráig.

 

Kérelmek benyújtása, ügyintézés menete:

A kérelmet az ügyfél személyesen, postai úton, vagy elektronikusan nyújthatja be.

Az elektronikusan intézhető ügyek listája, és a hozzájuk kapcsolódó nyomtatványok az E-Önkormányzati Portálon érhetőek el.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján egyes ügytípusok és meghatározott ügyfelek kizárólag elektronikusan intézhetik ügyeiket!

 

5.                                           

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

-

 

6.                           

 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei            

-

 

7.                                           

 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

-

 

8.

 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyvei

 

9.

 

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

 

10.

 

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Bükkszenterzsébet - Információszabadság (bukkszenterzsebet.hu)

 

11.                         

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

 

12.                         

 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai                  

 

 

13.                         

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

 

14.                         

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

 

15.                         

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 

16.                         

 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

 

17.                         

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 

18.                         

 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

 

19.         

 

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,

a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

 

20.                         

 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

 

21.                         

 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

 

22.

 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Kivonat a közadatok újrahasznosításáról szóló  törvényből:

18. § (1) Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

 

(2) A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania.

 

(3) A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve - a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén - a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

 

(4) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

 

(5) Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.

 

(6) A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

 

(7) Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

 

23.                         

 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

 

24.                         

 

 

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint

a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

 
 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

1.                           

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete

 

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi évi költségvetési zárszámadásáról szóló 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2019. évi évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2018. évi évi költségvetési zárszámadásáról szóló 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2017. évi évi költségvetési zárszámadásáról szóló 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2016. évi évi költségvetési zárszámadásáról szóló 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2015. évi évi költségvetési zárszámadásáról szóló 5/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2014. évi évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

 

2.                           

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 

3.                           

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

 

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

5.                           

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 

6.                           

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

 

7.                           

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

 

8.                           

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

 

 

 
Névjegy

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat
Székhely: Bükkszenterzsébet
Postai cím: 3257 Bükkszenterzsébet Szabadság út 199
Telefonszám: + 36 567-016; 0636/567-015; 0636/567-008; 0636/367-074
Központi elektronikus levélcím: hivatal@bukkszenterzsebet.hu

Gyakran keresett oldalak